Marcel de Rooij

Wij kunnen er niet omheen: onze manier van organiseren is niet langer duurzaam. Het heeft ons veel gebracht, maar leidt na jaren van voorspoed nu tot uitputting op alle niveaus. En het draagt niet bij aan het aanpakken en oplossen van de ‘grote’ vragen van deze tijd. We moeten op zoek naar nieuwe manieren van organiseren en nieuw leiderschap.

Organiseren op basis van betekenis, aanpassingsvermogen, heelheid, samenwerking en intrinsieke motivatie. Dat vraagt betrokken leiderschap.  Betrokkenheid bij de wereld en de vraagstukken om je heen, bij je organisatie, je medewerkers en je klanten. En betrokkenheid bij jezelf: je eigen bron, je eigen zekerheden en onzekerheden.

Betrokken leiders bevinden zich in het spanningsveld tussen de bestaande en de nieuwe wereld, tussen heersende belangen en belangen van de toekomst. Zij moeten een omgaan zien te vinden met de destructieve energie die vrij kan komen door onzekerheid en (dreigend) verlies. Betrokken leiders dienen steeds alert te zijn en open te staan voor wat er op hen afkomt, op nieuwe kansen om hun organisatie ‘zin’ te geven en voortdurend in ontwikkeling te laten zijn.

Deze spanningen heb ik de afgelopen jaren ervaren in mijn rol als directievoorzitter van Twynstra Gudde en in mijn praktijk als adviseur, coach en begeleider van CALL. Om met die spanningen om te kunnen gaan, helpt het mij om inzicht te krijgen in mijn biografie, overtuigingen en mijn eigen essentie. Met zon- en schaduwzijden. En om de echte complementariteit in de mensen om me heen te zoeken. Tenslotte, om de moed te hebben niet alles te hoeven en willen weten.

Vanuit deze ervaringen en overtuigingen werk ik met leiders en hun organisaties om betrokkenheid op alle niveaus betekenis te geven. Dit doe ik een op een en in de collectiviteit van een team, in actie en in beschouwing. Door het onderzoeken en helpen vertalen van essenties en mensbeelden in sturings- en organisatieprincipes. Door een integrale benadering op mentaal, emotioneel, fysiek en spiritueel niveau. Samen met een netwerk van mensen die willen werken met betrokken leiders.

Marcel de Rooij is oprichter van Bon Courage. Hij werkt met betrokken leiders en hun organisaties aan nieuwe manieren van organiseren en nieuw leiderschap. Hij doet dat op basis van zijn eigen ruime ervaring als bestuurder en adviseur.

Bon Courage behaalt het NRTO-keurmerk: erkenning voor kwaliteit en professionaliteit
Bon Courage bezit het NRTO-keurmerk per 7 november 2018. Dit keurmerk is de erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingsbranche. Door het NRTO-keurmerk kunnen klanten ervan uitgaan dat Bon Courage voldoet aan hoge kwaliteitseisen op het gebied van transparantie over producten en diensten, adequate dienstverlening, professionele omgang met klanten en deskundigheid van het personeel. Een onafhankelijke, externe certificerende instelling toetst of een aanbieder aan de kwaliteitseisen voldoet. Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de branchevereniging voor private opleiders. Wij onderschrijven de NRTO-gedragscode voor de zakelijke dienstverlening. Klik hier voor meer informatie of klik hier voor de animatie.