Privacy Statement en Cookieverklaring

Bon Courage B.V.

1. INLEIDING EN BEDRIJFSGEGEVENS

Dit statement is van toepassing op Bon Courage B.V. en/of met haar gelieerde ondernemingen. Hierna: Bon Courage. Indien voor een gelieerde ondernemingen een uitzondering op de bepalingen van dit Privacy Statement van toepassing is en/of een afwijkende regeling, dan wordt dat bij het desbetreffende artikel aangegeven. De verwerking van persoonsgegevens die Bon Courage in het kader van haar werkzaamheden uitvoert, valt onder de Europese verordening GDPR (General Data Protection Regulation), in het Nederlands: Algemene Verordening Gegevensbescherming. (hierna: AVG). De AVG legt verplichtingen op aan verantwoordelijken met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en geeft rechten aan burgers, waarbij de privacybescherming van de natuurlijke persoon als individu voorop staat. Bon Courage heeft het waarborgen van uw privacy en de vertrouwelijkheid van gegevens en informatie die ons is toevertrouwd hoog in het vaandel. Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om en dragen zorg voor een optimale beveiliging.

Contactgegevens:
Bon Courage B.V.
Nassaulaan 12
3743 CC BAARN

Voor privacy aangelegenheden kunt u e-mailen met marcelderooij@boncourage.eu

2. BEGRIPPEN

Verwerkingsverantwoordelijke: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. In de context van dit Privacy Statement is Bon Courage verwerkingsverantwoordelijke.

Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (individu).

Gegevensverwerking: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken en vernietigen van persoonsgegevens.

Database: een gestructureerd geheel van persoonsgegevens, dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is.

Verwerker: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

3. PERSOONSGEGEVENS

Bon Courage verzamelt de onderstaande gegevens. Dit doen we alleen als u beslist om deze aan ons beschikbaar te stellen. Deze gegevens worden beheerd in een beveiligde omgeving (database), uitsluitend toegankelijk voor bevoegden.

 • Wanneer u ons een bericht zendt via e-mail en/of onze website of u ons op een andere manier, bijvoorbeeld per post, gegevens verstrekt, dan gebruiken wij uw naam en e-mailadres.
 • Alle informatie die u ons zelf heeft verstrekt via een formulier, een CV en eventuele aanvullingen.
 • Bij registratie voor bepaalde services en nieuwsbrieven vragen wij gegevens van u om de service uit te kunnen voeren. Wij vragen bij ieder online invulformulier uw toestemming om deze gegevens te verzamelen en te gebruiken.
 • In het geval dat u voor Bon Courage opdrachten uitvoert of heeft uitgevoerd bewaren wij informatie over deze opdrachten, een verslag van onze contactgeschiedenis met u en aan- en/of opmerkingen van opdrachtgevers. Onze verslagen komen voort uit informatie die wij direct van u verkregen hebben, openbare bronnen en derde partijen.
4. DOELEINDEN EN GEBRUIK VAN GEGEVENS

Wij gebruiken de gegevens die we verkrijgen via onze website of per e-mail voor verschillende doeleinden. Het gaat dan om de door u zelf verstrekte gegevens.

 • Om te reageren op het verzoek dat u heeft gezonden, zoals bijvoorbeeld een verzoek tot informatie over één van onze producten.
 • U uit te nodigen voor onze bijeenkomsten.
 • Wij verwerken uw persoonsgegevens voor promotie- en/of marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om u te informeren over de dienstverlening van Bon Courage en u op de hoogte te stellen van nieuwe ontwikkelingen.
5. VERPLICHTINGEN VAN DE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE (Bon Courage B.V.)

De verwerkingsverantwoordelijke heeft conform de AVG-verplichtingen ten aanzien van het personeelsbestand en de personeelsdossiers. Globaal gezien zijn die als volgt:

 • Persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt met toestemming van de betrokkene.
 • Persoonsgegevens worden slechts voor de in dit Privacy Statement omschreven, gerechtvaardigde doeleinden verzameld. Zij worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.
 • Indien persoonsgegevens door derden worden verwerkt zal Bon Courage zich ervan vergewissen dat dit conform de standaarden van de AVG plaatsvindt, ondermeer door het afsluiten van verwerkersovereenkomsten.
 • De opgenomen persoonsgegevens moeten rechtmatig verkregen zijn.
 • Bon Courage heeft de plicht toe te zien op de juistheid en de nauwkeurigheid van het bestand in de database. De persoonsgegevens die verwerkt worden zijn toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig.
 • Bon Courage treft passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
 • Bon Courage zorgt ervoor dat persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt.
6. GEGEVENS DELEN

Uw informatie wordt bewaard in de database van Bon Courage. Onze database is beveiligd en alleen toegankelijk voor onze medewerkers.
Buiten ons eigen netwerk kunnen uw gegevens strikt vertrouwelijk gedeeld worden met:

 • (Potentiële) contacten die uw gegevens ook moeten verwerken voor bovengenoemde doeleinden.
 • Derde partijen, wanneer de wet dat vereist.
 • Onze service providers, uitsluitend met het doel om taken uit te kunnen voeren in opdracht van Bon Courage (zoals veiligheid, web hosting, backgroundchecks en andere administratieve taken). Met deze bedrijven zijn –daar waar nodig– verwerkersovereenkomsten afgesloten of anderszins waarborgen verkregen omtrent de bescherming van de persoonsgegevens, bijvoorbeeld via de algemene voorwaarden.

Bon Courage deelt in een beperkt aantal gevallen persoonsgegevens met bedrijven of instanties buiten de EU. In de regel vindt doorgifte plaats op basis van een adequaatheidbesluit van de Europese Commissie. In het geval dat er voor het desbetreffende land of sector geen adequaatheidsbesluit is genomen vindt doorgifte van persoonsgegevens uitsluitend plaats conform een van de uitzonderingsregels van artikel 49 AVG.

7. BEWAREN
 • Bon Courage bewaart uw persoonsgegevens voor zo lang dat nodig is om diensten aan u te verlenen, dit wettelijk is toegestaan of totdat u een verzoek in dient om uw gegevens te verwijderen.

U heeft op elk tijdstip het recht om ons schriftelijk te verzoeken uw gegevens aan te passen, dan wel te verwijderen, zie hiervoor het hoofdstuk ‘Rechten’.

8. COOKIEVERKLARING

Wat is een cookie?
Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw in het geheugen van uw apparaat wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Wij maken op deze website gebruik van cookies.

Gebruik van permanente cookies
Met behulp van een permanente cookie kunnen wij u herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op uw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer u toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoeft u niet steeds uw voorkeuren te herhalen waardoor u prettiger van onze website kunt gebruik maken en tijd bespaart. Permanente cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser.

Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de ‘Analytics’-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken en hierover rapportages te verkrijgen. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google toegestaan de verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IPadres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield Principles en is aangesloten bij het ‘Privacy Shield Program’ van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Sociale Media
Op onze website zijn buttons die verwijzen naar LinkedIn. Deze button werkt door middel van stukjes code die van LinkedIn, zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst in het geheugen van uw apparaat. Bon Courage heeft daar geen invloed op. Wij verwijzen u naar de privacyverklaring van deze ondernemingen (die regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die deze ondernemingen verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De verkregen informatie wordt opgeslagen op servers in de
Verenigde Staten. LinkedIn stelt zich te houden aan de Privacy Shield principes en is aangesloten bij het ‘Privacy Shield Program’ van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

9. RECHTEN

Recht op inzage
U heeft het recht op inzage van uw persoonsgegevens en op informatie over hoe die verwerkt worden. Het recht op inzage omvat: informatie dat Bon Courage uw persoonsgegevens gebruikt, om welke gegevens het gaat, met welk doel, aan wie gegevens zijn verstrekt en de herkomst ervan (indien bekend).

Recht op het corrigeren van de verzamelde persoonsgegevens
U heeft het recht om correctie van uw persoonsgegevens te vragen. Het recht op correctie houdt in dat u Bon Courage mag vragen persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Dit kan als de persoonsgegevens feitelijk onjuist zijn, onvolledig zijn of niet ter zake doen voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, of op een andere manier in strijd met een wet worden gebruikt.

Recht op vergetelheid
Als het voor Bon Courage niet meer noodzakelijk is om uw gegevens te bewaren of verwerken, kunt u vragen te stoppen met de verwerking van persoonsgegevens (of dat beperken) of de persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk te wissen.

Recht op dataportabiliteit
U kunt ons verzoeken om uw -bij ons bekende- gegevens over te dragen aan een andere partij.

Recht om bezwaar te maken
Voor zover de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op de rechtmatige belangen van Bon Courage (en niet op andere verwerkingsgronden) heeft u het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door Bon Courage bij voorkeur in eerste instantie bij de organisatie zelf of anders bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Indien u gebruik wilt maken van een van bovenstaande rechten dan kunt u per e-mail contact opnemen met Sylvia van den Heuvel. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te zenden. U kunt deze terugvinden in de instellingen van uw browser. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek.

10. VEILIGHEID

Gegevensoverdracht via het internet is nooit volledig veilig of zonder fouten. Hoe dan ook treffen wij alle mogelijke technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging.

Bon Courage behoudt zich het recht voor om dit Privacy Statement te wijzigen.

Wijzigingen worden op onze website gepubliceerd.